T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Tufanbeyli Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Tufanbeyli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari Birimler

Güncelleme Tarihi: 06/08/2019

Çalışan Hakları Birimi

Sağlık çalışanlarının sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri hak ihlalleri,  davranışsal boyutta risk faktörleri,  şiddet eylemlerini tanımlayarak koruyucu ve önleyici tedbirleri oluşturmak. Kriz durumunda gerekli hukuki danışmanlık yapmak ve destek mekanizmalarını odağında krizin niteliğine göre gerekli uygulamaları sunmak;  risk analizleri yapmak, yasal mevzuat hakkında sağlık çalışanlarını bilgilendirmek, makro düzeyde çalışan hakları ve güvenliği politikaları oluşturmak.

Eğitim Birimi

Kurumun yıllık eğitim planlarını yapmak ve Kalite/Çevre Yönetim Sistemi kurmak amacıyla eğitim faaliyetleri oluşturmak, kontrol altına alınmasını ve tüm birimlerin eğitim ihtiyacının karşılanmasını sağlamak.

Hasta Kabul Birimi

Hasta memnuniyetini sağlamaya yönelik hasta kabul/kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Hasta Hakları Birimi

İnsan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "Hasta Haklarından" faydalanabilme sinde, hak ihlallerinden korunabilmesinde ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesinde hasta hakları uygulamalarının planlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirleyerek sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunu sağlamaktır.

Satın Alma Birimi

Birimin temel görevi hastane bünyesindeki birimlerin ihtiyacı olan mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları ile yapım işlerini Döner Sermaye Bütçesi, Genel Bütçe ve İl Özel İdaresi Bütçesi kaynaklarından gerçekleştirmektir.

Gider Tahakkuk

Hastanenin Yıllık Döner Sermaye Bütçesinin hazırlanması, kullanımı, bütçenin giderler kısmının izlenmesi ve gerekli hallerde bütçe hesapları arasında ödenek aktarma işlemlerinin yapılması.

Ayniyat Saymanlığı

Hastanemize gelen Kırtasiye, Teknik servis malzemesi, Demirbaş vb.taşınır malzemelerini sayarak teslim almak. Hastanemize gelen Kırtasiye, Teknik servis malzemesi, Demirbaş vb. taşınır malzemelerini giriş işlemlerini yapmak. Kırtasiye, Teknik servis malzemesi, Demirbaş vb. taşınır, malzemelerinin muayene tutanağını hazırlayarak muayene komisyonuna hazır hale getirmek. Hastanemize yapılan hizmet işleri için, hizmet ifa tutanağı düzenleyerek komisyonuna hazır hale getirmek. Muayenesi yapılmış işlemleri gider tahakkuk servisine intikalini sağlamak ve birer nüshalarını saklanmak üzere dosyalamak. Hastane birimlerince istenilen malzemeleri, birimlere çıkış işlemlerini yaparak , düzenlenen TİF leri imzalattırmak. Ay içinde yapılmış olan işlemleri saymanlığa bildirilerek hesapları tutturmak. Periyodik Depo ve hastane genelindeki demirbaş sayımını yapmak.

Arşiv Birimi

Hastaların dosyalarını arşivlemek. Yatışa gelen hastaların dosyalarını isteyen birime ulaştırmak. İsteyen hastalara dosyasından Epikriz raporunu vermek. Mahkemelerce istenen dosyaların bir örneğini çıkarıp göndermek. İmhaya gidecek klasörleri rapor düzenleyip yetkili kuruma göndermek. Günlük poliklinik muayenelerinde doktor tarafından istenildiği takdirde dosyayı çıkarıp doktora ulaştırmak. Arşivin genel düzenini sağlamak.

Maaş Mutemetlik Birimi

Çalışanların aylık maaşlarını yapmak, ilgili muhasebe müdürlüğü ile kontrol edip hesaplarına aktarmak. Terfi eden personellerin terfi farklarını yapmak ve muhasebe müdürlüğüne iletmek. Döner sermaye ek ödemelerini yapmak ve personelin hesabına aktarılmasını sağlamak. Radyasyona maruz kalarak çalışan personellerin yıpranma tazminatlarını aylık ve yıl sonu emekli keseneklerine yansıtmak. Çalışanın tayini esnasında personel nakil formlarını temin ederek onaylatmak. Sendika kesinti listesini hazırlayarak ilgili sendikalara havale etmek. Geçici görev yolluklarını yapmak. Sürekli görev yolluklarını yapmak. İcra dairelerden olan kesintileri yapmak ve ilgili icra dairelerine yatırmak. Yeni göreve başlayan ve görevden ayrılan personelin işlemlerini yapmak. Çalışanların emeklilik işlemlerini yapmak. Aylık emeklilik kesintilerini SGK’ ya göndermek. Çalışanın geçmişe yönelik alacaklarını hesaplamak gereğini yerine getirmek. Nöbet ve icap ücretlerini yapmak.

Teknik Hizmetler Birimi

Hastane içerisinde çıkan arızalara anında müdahale etmek, eğer teknik servis imkanlarımız ile yapamıyorsak, ilgili firmalardan yardım alınmak

Vezne Birimi

Ücretli hastaların tedavi ücretlerini tahsil etmek, Sosyal güvenlik kurumlarının katkı paylarını tahsil etmek, Çalışma ortamındaki cihaz ve kasanın kontrol ve kullanımına dikkat etmek, Geçici teminat-kesin teminat v.b. Gibi ücretlerin tahsilini yapmak ve bilgisayara işlemek...

Özlük Birimi

Hastanemizde görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek. Personelin, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtlarını tutmak. Aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak. Özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek. Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Bilgi İşlem Birimi

Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde (HBYS), veritabanı ve grafik arayüzlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde gerektiğinde güncellemelerini yaptırmak. HBYS’ni güncel mevzuata uyarlamak üzere yazılım düzenlemeleri yaptırmak. Program üzerinde yapılan değişiklik ve güncellemelerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek. Kullanıcıların program ile ilgili taleplerini ve şikayetlerini değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yaptırmak. HBYS’nin düzenli aralıklarla yedeklerini, harici ortamda almak ve muhafaza etmek. Programın kullanımında ortaya çıkan ve / veya ortaya çıkması muhtemel problemleri tespit etmek ve çözüme kavuşturmak için gerekli tedbirleri almak (donanım yükseltmeleri, kullanıcı sürekli eğitimleri vb). Programa gerekli tanımlamaları (kurum, personel, yetki, gerekli kodlamalar vb.) yapmak / yaptırmak. Program kullanıcılarının veri girişi esnasında oluşabilecek sorunlu kayıtlarını usulüne uygun olarak düzeltmek / düzelttirmek. Hastane Bilgi Sistemi kapsamında kullanılacak kişisel bilgisayar, sunucu bilgisayar, ağ sistemi ve komponentlerini tanımlayarak, şartnamelerini hazırlamak, satın alma ve muayene süreçlerine iştirak etmek. Kullanılan donanımların temizlik ve rutin bakımlarının yapılması için koordinasyonu sağlamak. Bilgi sistemi üzerinden veri taraması gerektiren istatistiki sorgulamaları ve özel durumlarda gerekli taramayı yaparak oluşturulan raporları ilgili birimlere ve hastane dışı kurum ve kuruluşlara sunmak.

Kalite Birimi

Hastanemizde, Hastane Hizmet Kalite Yönetim Sistemleri çalışmalarının aksamadan sürdürülmesini sağlamak.